Informatie

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is verzorging of verpleging thuis of hulp bij de huishouding. Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of ouderdom. Thuiszorg wordt ook wel zorg zonder verblijf genoemd.

Vormen van thuiszorg

Er zijn verschillende vormen van verzorging en behandeling thuis. Zoals medicatie, algemene en specialistische verpleegkundige zorg en revalidatieprogramma's. Sommige vormen kunnen u en uw verzorger(s) zelf uitvoeren, met aanwijzingen van een behandelteam. Bij andere behandelingen is steeds toezicht nodig van een verpleegkundige of therapeut.

Thuiszorg is aanvullende zorg

Thuiszorg is bedoeld als aanvulling op wat uw gezinsleden kunnen doen. Uw gezinsleden kunnen bijvoorbeeld het huishouden (tijdelijk) van u overnemen. Dat wordt ook wel gebruikelijke zorg genoemd.

Thuiszorg aanvragen

U kunt thuiszorg (zorg zonder verblijf) zelf aanvragen bij de gemeente of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is afhankelijk van het soort zorg die u nodig heeft.

Meer informatie thuiszorg

Meer informatie over de verschillende vormen van thuiszorg vindt u op de website kiesBeter.nl. U vindt hier ook een overzicht en de kwaliteit van thuiszorgorganisaties.

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen en wat zijn de kosten?

U kunt thuiszorg (zorg zonder verblijf) zelf aanvragen bij de gemeente of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is afhankelijk van het soort zorg die u nodig heeft. U betaalt een eigen bijdrage voor thuiszorg.

Verpleging en verzorging thuis

Thuiszorg in de vorm van verpleging of verzorging valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om voor deze vorm van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor terecht bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u zorg nodig heeft en zo ja, hoeveel of welke zorg.

Zelf uw zorg kiezen

Heeft u recht op thuiszorg, dan kunt u zelf een thuiszorgorganisatie kiezen. Op de website kiesBeter.nl vindt u een overzicht en beoordeling van thuiszorgorganisaties. Gebruikt u thuiszorg die wordt vergoed uit de Wmo, dan kunt u bij uw gemeente informeren met welke thuiszorgorganisaties zij een overeenkomst hebben gesloten.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB)

Als u een indicatie heeft voor thuiszorg, kunt u kiezen hoe u deze zorg wilt ontvangen. U kunt de zorg voor u laten regelen. U ontvangt de zorg dan in natura. U kunt er ook voor kiezen zelf uw zorg in te kopen. In dat geval krijgt u een geldbedrag: een persoonsgebonden budget (PGB). Met dit geld kunt u zelf zorg inkopen en organiseren.

Eigen bijdrage thuiszorg

Voor thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de regeling die u gebruikt (AWBZ of Wmo). U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en de eigen bijdrage voor de Wmo vindt u op de website van het CAK.

Hoe krijg ik een persoonsgebonden budget (PGB)?

U kunt een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In bepaalde gevallen kunt u ook een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet krijgen. Hoe u een PGB moet aanvragen, is afhankelijk van om welke van deze regelingen het gaat.

PGB voor AWBZ-voorzieningen

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vraagt u aan uit de AWBZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg nodig heeft, welke zorg dat moet zijn en voor hoe lang. Het besluit dat het CIZ hierover neemt, wordt indicatiebesluit genoemd. U kunt uw aanvraag doen via een van de zorgkantoren, maar u kunt dat ook doen bij een van de CIZ-kantoren. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor bepaalt welk bedrag aan PGB u krijgt, voor welke periode u dit krijgt en wanneer u het geld krijgt uitbetaald. Het zorgkantoor stuurt u deze gegevens. Bureau Jeugdzorg (BJZ) doet de indicatiestelling voor jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische diagnose.

PGB voor Wmo-voorzieningen

U gaat naar het Wmo-loket van uw gemeente voor hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woonvoorzieningen. De naam van het Wmo-loket kan per gemeente verschillen. Soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de zorg waarvoor u een PGB van de Wmo wilt. De gemeente kan hier zelf regels voor opstellen.

Uitbetaling

Heeft u een PGB van de AWBZ, dan krijgt u het geld van het zorgkantoor. Is het een PGB van de Wmo, dan betaalt de gemeente. Meestal krijgt u het jaarbedrag in gedeelten uitbetaald: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Meer informatie PGB

Budgethouders kunnen lid worden van Per Saldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Per Saldo geeft haar leden ondersteuning, informatie en advies. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen zich met vragen over hun PGB terecht bij de MEE-organisaties.

Hoe vraag ik zorg aan uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

U heeft een indicatie nodig om zorg aan te kunnen vragen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Indicatie aanvragen

U vraagt de indicatie zelf aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Daar kunt u ook terecht voor een indicatie voor kinderen tot 18 jaar met een licht verstandelijke handicap. Ouders van kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische diagnose kunnen voor een indicatie terecht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). U kunt de aanvraag ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals een thuiszorginstelling of de huisarts.

Beoordeling aanvraag

Het CIZ of BJZ beoordeelt of u recht heeft op AWBZ-zorg en neemt een besluit over de zorg die u aanvraagt. Als u recht heeft op zorg uit de AWBZ stuurt het CIZ of BJZ uw indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt dat u de zorg krijgt van een zorgverlener.

Meer zorg nodig

Als u in de loop van de tijd meer zorg nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat, kunt u het CIZ of BJZ vragen om een herindicatie.